ادبیات فارسی سال دوم راهنمایی
یکشنبه نوزدهم دی ۱۳۸۹
درس دهم ...  

سفر شکفتن

حکیم: دانا، فرزانه، دانشمند                              پیر و جوان: آرایه­ی تضاد

ضرب­المثل­های درس:

افسوس که جوان نمی­داند و پیر نمی­تواند.

ماهی را هر وقت از آب بگیریم، تازه است.

شتابان: عجول، پرشتاب

موفّق: پیروز، سربلند

نصیب: بهره، قسمت، روزی  

اعتبار: ارجمندی، ارزشمندی

سرشار: پُر، لبریز، مالامال 

فراز و نشیب: آرایه­ی تضاد

فراز: بلندی 

نشیب: پستی، فرود، شیب منفی

آراسته: مزیّن. 

آرایش: زیبا کردن از طریقِ اضافه کردن چیزی.

پیرایش: زیبایی از طریق کم کردن و کوتاهی.

مشقّت: رنج و سختی                              نظیر: مثل، مانند

استعداد: قابلیّت، توانایی، شایستگی              چیرگی: غلبه، تسلّط

نفرت: بیزاری، اشمئزاز                           خلّاق: مبتکر، نوآور

توکّل: اعتماد، تکیه کردن،


گروه کلمات املایی درس دهم

سفر شکفتن حسرت و افسوس وضع و اوضاع- اکنون و الآن فرصت حرکت- ثانیه­شمار- گذر شتابان- مسخره و تمسخر- قدرت تخیّل- تصوّر آینده- تصویر رویایی- زندگی موفّق- شغل و مشغله- احترام و اعتبار- قاچاقچی و معتاد-   بی­عاطفه و بداخلاق- آرمانی و باشکوه- عشق و عاطفه- منطقی و انسانی- اصول و روش­ها- عدّه­ای معدود- مهارتهای لازم- سفر لذّت­بخش- ابزار کوه­نوردی- پرفراز و نشیب- مراسم مذهبی دعای کمیل- نماز جماعت- آداب خاص-  آینده­ی پرمشقّت- خودآگاهی- ضعف­ها و استعدادها- ارتباط مؤثّر- موقعیّت­های مهم- هیجانات و احساسات- مهار حواس- تفکّر خلّاق- خشم و نفرت کشف و نوآوری- رویاروی مشکلات- توکّل به پروردگار- شادابی و شکوفایی- چیرگی بر عواطف- بحران­های زندگی گستاخی و کم­رویی- لازم و متعدّی گذرا و ناگذر- فعل و مفعول تأثیرگذار- بهره­گیری- کلمات قصار- امثال و حکم- ارزش و اعتبار- فردوسی پاک­زاد-  مخزن­الاسرار- بسم­الله­الّرحمن­الّرحیم عقربه­ی ساعت- تضمین و استقبال- پاراگراف­بندی- زیبایی و انسجام- طهارت و نماز- نقد و تحلیل- فهم و تفکّر- جنب­وجوشی ناآشنا- ذرّات سنگین- اخم­های درهم کشیده- شادی و طراوت- اندوه تشنگی و خستگی- سنجاقک ظریف- انتظار بازگشت- خیره به افق- آرام و یک­نواخت- حشره­ی کوچک بوته­ی خار قلب فشرده- بُهت و حیرت.